Het kenniscentrum Mobile & Wearable is betrokken in diverse projecten. Hieronder vind je enkele projecten van afgelopen jaren.

TETRA-project P-Wearables

Wearable technology is een trend die de afgelopen jaren heel wat aandacht heeft gekregen en die op het punt staat om door te breken bij het grote publiek. Het is ondertussen overduidelijk dat wearable technology mooie toekomstperspectieven biedt; vooral van de smartwatches en smart glasses wordt heel wat verwacht.

Wearables willen we in de context van dit project beperken tot programmeerbare wearables, waarvoor een API (Application Programming Interface) of SDK (Software Development Kit) bestaat. Dit wil zeggen dat de wearables programmeerbaar zijn en dat er dus specifieke software kan ontwikkeld worden om deze wearables zo optimaal mogelijk in te zetten. We introduceren hiervoor de term P-wearables (programmable wearables).

P-wearables kunnen ingezet worden binnen heel uiteenlopende sectoren, zoals gezondheidszorg, logistiek, entertainment, communicatie, beveiliging, sport en toerisme. Vaak ontbreekt in die sectoren echter de nodige technologische kennis en ervaring om correct in te schatten wat de meerwaarde van wearables kan zijn en hoe men deze in de praktijk kan realiseren. De P-wearables zullen immers een enorme economische meerwaarde kunnen bieden wanneer een consolidatie van ad-hoc sensortoepassingen naar een breder toepasbaar wearable platform mogelijk wordt. Het schaalvoordeel van wearables zal dan de haalbaarheid van vele toepassingen vergroten.

Innoviris-project SeCloud

Vanuit Innoviris werd het onderzoeksproject “SeCloud: Security-driven Engineering of Cloud-based applications” goedgekeurd dat de ontwikkeling van veilige cloud-applicaties wil ondersteunen en bevorderen. Het project past in de ruimere context van Secur-IT (http://www.securit-brussels.be/) waarin nog 4 andere security-gerelateerde projecten werden opgestart. SeCloud, met een totaalbudget van meer dan vier miljoen euro, brengt een aantal onderzoekspartners van verscheidene onderwijsinstellingen en innovatiecentra samen. Sirris, VUB, UCL, ULB en Erasmushogeschool Brussel bundelen de krachten in dit ambitieuze onderzoeksproject.

Het subthema dat binnen EhB wordt uitgevoerd is “Web services hardening”, waarin concreet wordt gewerkt op onderstaande elementen:

 • Er wordt een inventaris gemaakt van de meest voorkomende beveiligingsproblemen geassocieerd met web services.
 • De bestaande security protocols voor web service hardening worden in kaart gebracht, dit zowel voor SOAP als REST-gebaseerde systemen.
 • Er worden security-first design patterns ontwikkeld die bij de ontwikkeling van SaaS-applicaties het security-by-design principe ondersteunen.
 • Voor SOAP-gebaseerde web services bestaan al langer beveiligingsarchitecturen zoals WSSecurity, WSTrust en WS-SecurityPolicy. Een RESTful tegenhanger is er echter nog niet voor deze architecturen. Er wordt onderzocht of een WS-SecurityPolicy WADL toevoeging kan worden ontwikkeld.

Meer info op http://www.securit-brussels.be/

PWO-project Kenniscentrum Mobile & Wearable

Het Kenniscentrum Mobile & Wearable kreeg een goed rapport en mag opnieuw drie jaar verder werken aan Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek. Het Kenniscentrum zal zijn mankracht inzetten voor onderzoek naar:

Het ontwerpen van digitale ecosystemen voor integratie in businessprocessen met een interactie die emotionele waarde toevoegt aan de ervaring van de gebruiker.

 

De Onderzoekers van het kenniscentrum zijn:

Christophe Benoit, senior onderzoeker heeft naast de onderzoekslijn gamification ook integratie als specialisatie.

Arno Geens, structureel onderzoeker Multec staan in voor Service Design Thinking.

Wim Hambrouck, structureel onderzoeker Dig-X heeft development als specialiteit.

Frederic Vleminckx, onderzoeker SeCloud heeft zijn expertise in security.

Ann Peeters is onze Fablab & medialab coördinator.

 

Het onderzoek wordt gevoerd samen met de studenten van de opleidingen Dig-X en Mutec. Naast de actieve rol tijdens de projectwerken begeleiden de onderzoekers ook studenten bij hun bachelorproef en is er mogelijkheid tot het lopen van een stage op het Kenniscentrum.

Ben je als student geïnteresseerd in Artificiële Intelligentie, Internet Of Things en VR/AR dan kan je een onderwerp voor je bachelorproef in samenspraak met een van de onderzoekers ontwikkelen. De projecten waarmee we momenteel bezig zijn:

 • Businesscases ontwikkelen voor bovengenoemde technologieën
 • Visie en aanpak voor een e-inclusief openbaar vervoer in Brussel
 • Technologie voor museumtoepassingen
 • Ontwikkeling gamified platform voor motiverende valuatie bij zelfsturende teams gericht op persoonlijke ontwkkeling van de teamleden.
 • Driving collective data governance through smart engagement platforms (vb hier is de Hololens demo van Ward Peeters)
 • Smart market 2025

Heb je interesse om in een uitdagende sfeer te werken met de nieuwste technologie, neem dan zeker contact op met het kenniscentrum via één van de onderzoekers.

Kennisregio Vlaams-Brabant: co-create lab

Nieuwe technologieën kunnen een disruptief effect hebben op de ondernemingen vandaag maar vormen ook een opportuniteit wanneer ze snel en efficiënt ingeschakeld worden in de eigen bedrijfsvoering. Zeker in combinatie met nieuwe methodieken zoals co-creatie en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen zoals open service innnovatie. Kennis van deze nieuwe technologieën, methodieken en businessmodellen samen met de kennis over mogelijkheden en beperkingen hiervan zijn heel wat voor een onderneming en zorgen er vaak voor dat deze opportuniteiten vooruit geschoven worden of zelfs opzij. De Erasmushogeschool en VOKA Vlaams Brabant willen samen de ondernemers uit de regio op weg zetten om vanuit deze nieuwe ontwikkelingen een competetief voordeel te creëren en het gebruik van nieuwe technologieën, co-creatie en open service innovatie als structurele werking in te bouwen in hun bedrijfsvoering.

Hiervoor wordt de combinatie gemaakt tussen twee succesformules; het FablabXL van de Erasmushogeschool en de Atelierwerking van VOKA om zo in co-creatie te komen tot een stimulerende en blijvende vernieuwing binnen ondernemingen. Ze op weg helpen om blijvend nieuwe producten te ontwikkelen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en nieuwe, ambitieuse businessmodellen te ontwikkelen. Concreet worden er tijdens het project drie ateliers ingericht rond de thema’s ‘Internet of Things‘, ‘co-creatie‘ en ‘open service innnovatie‘. De expertise van zowel FSH Createch, FSHI en het LED Mobiele Applicaties worden nauw betrokken bij de rekrutering, begeleiding en infrastructuur.

TETRA-project Change Reality (ingediend februari 2016)

Bedrijven zijn meer dan ooit in staat om zeer complexe projecten te verwezenlijken, mede dankzij de enorme vooruitgang in industriële technieken en mogelijkheden die hard- en software ons vandaag aanbieden. Toch wordt daardoor de druk op werknemers enorm hoog: de complexiteit van een project vereist immers ook bekwame werknemers die in staat moeten zijn op korte tijd veel beslissingen te nemen. Daarbij komt ook dat de hoeveelheid gegevens die een werknemer moet verwerken exponentieel stijgt. Deze complexere werksituatie vraagt dat er nieuwe processen moeten worden ontwikkeld om mensen op te leiden tot bekwame professionals. Ook in de dagelijkse ondersteuning stijgt de vraag naar assistieve technologieën die mensen in staat stellen om het werk te verlichten.

Vanuit deze probleemstelling willen wij onderzoeken in welke mate Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) concrete oplossingen kunnen bieden. Wij willen met dit onderzoeksproject bedrijven aanzetten tot het gebruik ervan in diverse bedrijfsprocessen.

Het project “Change Reality” richt zich op diverse doelgroepen:

 • Industriële productiebedrijven die vaak met complexe dagelijkse activiteiten te kampen hebben. Alleen al in de technologische industrie zijn in België bijna 275.000 mensen aan de slag in meer dan 1700 bedrijven.
 • Bedrijven in de logistieke- of distributiesector. Innovatie leidt tot groei, dat blijkt uit een rapport van Flanders DC. Ongeveer twee derde van de werkgelegenheid in de logistieke sector in België situeert zich in Vlaanderen (210.000 VTE).
 • Applicatieontwikkelaars voor smart devices met het oog op ontwikkeling van VR/AR.
 • VR/AR heeft een zeer breed toepassingsdomein. Het is een doel in dit project om die opportuniteiten aan het licht te brengen (o.a. toerisme, media, health, opleiding, retail, juridisch)

Het is ons doel om kennis omtrent de AR/VR markt en richtlijnen, best practices en processen voor de inzetbaarheid van AR en VR te verduidelijken naar de doelgroep. De impact van het project situeert zich voornamelijk in een efficiëntere aanpak van werkprocessen.

meer info: Change Reality

©2023 Mobile & Wearables // Kenniscentrum // ERASMUSHOGESCHOOL Brussel

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account